Antics Alumnes Maristes de Mataró

Col·legi Valldemia - Col·legi Sagrat Cor

BASES DEL CONCURS “BEQUES DELS ANTICS ALUMNES”

Objectius

El nostre col·legi, com totes les institucions educatives, és part de la història en si mateixa, però també -en gran part- pels alumnes que ha format.  El museu, les vitrines temàtiques, el laboratori, el teatre, la música i multitud d’incentius a la feina ben feta eren presents en el dia a dia amb una finalitat: l’excel·lència. Educar la voluntat dels alumnes per preparar-se adequadament per aconseguir que l’esforç i l’estudi els ajudi a formar-se  per exercir una professió i assolir-la amb èxit.

Avui volem afegir al complert programa lectiu la col·laboració dels Antics Alumnes, els quals, gràcies a les Beques d’Estudi dels Antics Alumnes, acostaran el món professional i empresarial al col·legi, tot aportant un incentiu més a la preparació dels treballs de recerca de segon de Batxillerat.

Per això convoquem l’edició 2018 de les Beques d’Estudi dels Antics Alumnes.

 

Participants

Podran participar en aquest concurs tots els alumnes de 2n curs de Batxillerat del Col·legi Maristes-Valldemia que durant el present any acadèmic hagin presentat un treball de recerca. Cal que aquest estigui ja avaluat pels respectius professors amb una nota superior a 8 punts.

Una vegada s’acompleixin aquests requisits l’alumne ha de presentar la seva candidatura mitjançant el formulari que apareix a lapartat “esdeveniments” de la pàgina valldemialumni.org o bé al que es lliurarà a la recepció del col·legi. Mitjançant aquest document s’expressa la voluntat de participar al concurs, i saccepten les bases de la convocatòria.

El termini de presentació d’aquestes sol·licituds és el dia 16 de març del 2018 fins a les 19 hores.

 

Característiques del concurs

El concurs consta de tres fases:

 1. Una primera que és la pròpia presentació del treball.
 2. Una segona en la qual els tribunals, un cop examinats els treballs, proclamaran com a finalistes aquells que al seu criteri reuneixin el millor nivell.
 3. La tercera és l’exposició verbal, davant del jurat, dels treballs finalistes.

 

Premis

Queden establerts quatre premis de tres-cents € cadascun per als  millors  treballs de recerca, que porten el nom d’els tres fundadors del col·legi. També, en homenatge i record de tots els germans i seglars que han donat vida a la Institució Marista a Mataró, el Gmà. Doroteo dona nom a una beca.

 • Beca H. Coll Valldemia.
  • Promotor i fundador del Col·legi Valldemia. Expert en l’estudi de les Ciències Físiques i Naturals.
 • Beca Pelegrí Ferrer.
  • Fundador del Col·legi Valldemia.
  • Gran pedagog i home d’empresa.
 • Beca Ramon Cuspinera.
  • Fundador del Col·legi Valldemia. Gran llatinista i home de lletres.
 • Beca Germà Doroteo.
  • Professor i director dels col·legis maristes a Mataró.
  • Medalla de bronze de la Ciutat.

L’entitat dels Antics Alumnes, valora especialment treballs relacionats amb la història de l’escola o de personatges il·lustres antics alumnes i de les seves obres.  Es pot consultar als tutors opcions possibles.

En el cas que no es disposi de treballs suficients que reuneixin la qualitat requerida, els premis es podran declarar deserts. 

En el transcurs de l’acte acadèmic de la festa de la promoció 2017-18, el dia 20 d’abril del 2018, es proclamaran els guanyadors i es lliuraran els premis.

 

Altres condicions

Per poder rebre l’import de la beca, cal complir els següents requisits:

Fer arribar a la direcció del butlletí SAPS abans del 15 de maig, un article de caire periodístic, amb extensió duns 650 caràcters,  en el qual  es parli del treball i de les conclusions. Cal adjuntar una fotografia de linteressat i alguna il·lustració atractiva.

Un cop lliurat, caldrà omplir la fitxa de dades de guanyador a la web de l’Associació. 

Durant la primera quinzena d’octubre es realitzarà el pagament al compte bancari indicat.

 

Tribunal

El tribunal estarà constituït per membres que designarà l’Associació d’Antics Alumnes, amb col·laboració de la direcció del col·legi i de l’A.M.P.A., entre persones vinculades a les entitats.  Tots ells són professionals de prestigi titulats en especialitats relacionades amb la temàtica del treballs presentats.

El tribunal, a banda de lavaluació dels treballs, també crearà complicitats amb l’alumnat, exposant en veu alta les consideracions que cregui oportunes de forma didàctica. Es donaran, doncs, conceptes i detalls tècnics que ajudaran l’alumnat en el seu futur per aconseguir professionalment l’excel·lència que ja haurà començat amb el treball.

Les decisions preses pel tribunal són inapel·lables i es faran públiques tant a la web de l’Associació com a l’àmbit de l’Escola i personalment a tots els participants.

El membre degà del concurs actuarà de secretari donant fe de les decisions del jurat, redactant l’acta, que signaran les persones del jurat. L’associació no farà públics els noms dels guanyadors fins a l’acte acadèmic de fi de curs.

 

Criteris d'avaluació i exposició pública

El dia 13 d’abril a les 16 hores al Col·legi Valldemia, es presentarà el jurat a tots els participants i públic assistent.  Un cop acabada la breu salutació, i d’acord a lhorari establert, tots els seleccionats han de participar en l’acte d’exposició verbal  del treball davant del jurat. La durada de l’exposició serà de 20 minuts  i serà facultat del jurat formular preguntes o aclariments.

Els criteris d’avaluació tindran en compte els següents aspectes: Qualitat de la documentació presentada, innovació, viabilitat i atractiu del projecte, òptica creativa, aprofundiment en la recerca, singularitat i qualitat de la defensa.

 

Difusió

A part de la informació a la web de l’Associació, aquesta es reserva el dret de poder difondre el contingut dels treballs amb el seu patrocini i donar la repercussió que cregui convenient als mitjans de comunicació.

Qualsevol aspecte no detallat a les bases i que generi qualsevol controvèrsia, serà resolt ad-hoc per la junta directiva de l’Associació d’Antics Alumnes, amb caràcter inapel·lable.

 

Us facilitem a continuació l'enllaç per poder accedir al formulari per poder realitzar la inscripció a les beques d'enguany:

https://goo.gl/forms/rx1HKOGpatfYFrP33

Estàs aquí:Inici BEQUES Bases del concurs